Икона на Кръщение Господне, Богоявление

Кръщение Господне – „Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий“

Пастирско слово Публикации
Сподели:

Протоиерей Олег Стеняев

В името на Отца, Сина и Светия Дух!

Възлюбени в Господа братя и сестри, Евангелското четиво на утренята в днешния ден е от Евангелието от Марк, първа глава, от 1‑ви до 8‑ми стих, и започва така: ,,Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий‘‘. Веднага възниква въпросът: Защо, ако се казва, че това е Евангелието на Иисуса Христа, то не започва с Рождество Христово, както в другите Евангелия? Защото самата дума Евангелие означава ПРОПОВЕД – с други думи, свети ап. Марк като че ли ни казва: Начало е на радостната проповед на Иисуса Христа, което се случва – къде?- на река Йордан, когато се явява Христос на народа. ,,Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, както е писано у пророците: ,,ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе‘‘ ,,Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му‘‘.

Йоан Кръстител, който е родственик по майчина линия на Господ Иисус Христос, е наречен Ангел и се изобразява на иконите с ангелски крила според православната традиция, защото безотказно изпълняваше това служение, което му бе поръчал Бог, и водеше не човешки, а ангелски образ на живот, живеейки в пустинята. Заради това, по- нататък има следното обяснение: ,,Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си. А Йоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед‘‘. Наистина, ангелско беше неговото съществуване в пустинята. Но тук не може да не ни смути фактът, че проповедта се извършваше в пустинята. То е, все едно днес свещеникът да изостави храма и рано сутринта да излезе на някой кръстопът и там, осенявайки се с кръстното знамение, да започне да проповядва.

Защо Йоан Кръстител проповядваше не в града, не в Йерусалим, нито в Назарет, ни във Витлеем, не на някое авторитетно място, където се събира много народ, а именно в иудейската пустиня? С това, той искаше да върне съзнанието на евреите към времената, когато е започнало всичко. Когато Бог изведе еврейския народ от египетското робство, за да преживеят отново онези времена, когато Бог четиридесет години ги водеше в пустинята и те от семейството на Иаков станаха народ с дванадесет колена. ,,И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий‘‘.

Какво означава кръщението с вода, което извършва в иудейската пустиня на р. Йордан свети Йоан Кръстител? Кръщението е стандартна практика, която и в днешно време се извършва у евреите, нарича се ,,Микве“- обряд на умиване, който е описан в книга Левит, където е казано, че ако човек се е осквернил, то той е длъжен да се потопи напълно във водата. В ония времена подобен обряд е бил извършван над хора, които дълго живели сред езичници, осквернили се в общението с тях и за да се очистят, трябвало да бъдат потопени целите във вода. Удивително тук е, че Йоан Кръстител проповядва покаянно кръщение на жителите на Иерусалим, на жителите на Десетоградието, на жителите на тези градове, където хората са били уверени, че при тях всичко е наред и живеят по закона Божий, и че нищо нечестиво няма у тях. Заради това, неговото поведение беше своеобразно предизвикателство към тогавашните религиозни лидери и първосвещениците проводиха от Йерусалим да го попитат защо кръщава? Обикновено хората сами изпълнявали над себе си този ритуал. А когато някой започва да извършва това над другите, то напомня действие на пророк или даже месия, и Йоан казва, че кръщава с вода, но Идващият след него е по-силен и ще кръщава с Дух Светий и огън.

Кръщението Йоаново е кръщение в покаяние, в отречение от предишния живот. Както е казано, кръщението не е умиване от нечистотата, но е преди всичко обричане на Бог с добра съвест. Ето такова е било иудейското кръщение. А християнското кръщение е Тайнство, в което със силата на кръвта на Сина Божий човек се очиства от властта на греха и страха от смъртта, и се сподобява да получи Духа Светий, както в деня на Петдесетница във вид на огнени езици Духът е слязъл върху апостолите. Затова и Йоан Кръстител казва: ,,но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън‘‘ ( Мат. 3: 11). Тоест, Светият Дух ще слезе във вид на огнени езици на Сионската горница, с което се предсказва събитието, което ще се случи след три години и половина.

,,Тогава Иисус дохожда от Галилея на Йордан‘‘- четем вече в Литургийното Евангелие на празника- Матей 3 глава, 13 стих- ,, при Иоана, за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?‘‘. Йоан не може да разбере как така трябва да кръсти Иисус – нали неговото кръщение е покайно, а Иисус е чистият Агнец Божий, вземащ върху Си греховете на света. И действително, отците на Църквата от древни времена си задавали въпроса защо е трябвало Христос да се кръсти? И намерили отговора! Той го е направил, за да освети обреда на кръщението, придавайки му силата на Тайнство Божие. Тоест, когато кръщават човек в Христовата вяра, то със силата на Христовата благодат, човекът се очиства от властта на греха. Когато Йоан Кръстител се възмущава: ,,Ти ли идеш при мене?‘‘, Иисус му отговаря: ,,остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда‘‘. Той се кръщава не заради Себе Си, а заради другите.

И тук трябва да подчертаем, че всичко в живота на Иисус е станало заради нас, човеците, и заради нашето спасение. Блажений Августин пише: ,,Той се ражда младенец, за да освети младенческата възраст, става отрок, за да освети отроческата възраст, става юноша, после мъж, за да освети зрялата възраст; Той умира, за да освети и самата смърт, побеждавайки я, както и пеем: ,,със смърт смъртта потъпка и живот вечен ни дари‘‘.

И когато Йоан Кръстител чу за тази Висша Правда, че в този час еврейският обряд се трансформира и вече няма да е просто ,,микве‘‘- умиване, а кръщение, тогава Го допусна и ,, като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение‘‘.

Този ден се нарича не само Кръщение, но и Богоявление, защото в него човекът Йоан съзерцава Божеството. Той видя Сина Божий, който стоеше в струите на Йордан. Видя как във вид на гълъб Дух Светий се яви и чу от осеняващия Го облак как се раздаде гласът на Бог Отец: ,,Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение‘‘. Вторият път, в който Бог произнесе подобни слова, беше на Тавор, когато Синът Божий се преобрази пред апостолите. Но тогава имаше и допълнение: ,,Него слушайте‘‘! Както вече казахме, именно от деня на Кръщението започва проповедта на Светото и Вечно Евангелие, тези думи за вечен живот, които напълват със смисъл болките и страданията, които напълват със смисъл всяко преживяване, които вдъхват надежда в сърцето на всеки човек, търсещ за себе си начало на нов живот.

Да се поздравим с празника! Осветената на този ден вода е една и съща с тази, която се освещава в навечерието му – в предния ден, защото, както е казано, Духът диша там, където иска! Когато отнесете от тази вода по къщите си и поръсите с нея, нека благодатта Божия да се яви в домовете ви! Защото тя ще е същата, в чиито струи стоеше Синът Божий, а над Него във вид на гълъб витаеше Светият Дух. Нека струите от тази вода да принесат радост на вашите роднини и близки, да осветят местата на вашите дейности, да я имате през цялата година като неразривна връзка с чудото на Богоявлението, до която да прибягвате, когато усетите, че губите благодатта, за да я възродите наново. И още: тъй като не всички помнят своето кръщение, когато пръските от тази вода изпълнят домовете ни, ние като че ли възстановяваме обетите, дадени при кръщението, като че ли преживяваме наново това очистване, тази радост, която сме вкусили, когато сме били кръстени в името на ОТЦА, СИНА И СВЕТИЯ ДУХ и сме запечатани със Светото помазание!

Превод от руски: Валя Марчелова