Евангелско четиво и проповед на Петдесетница

8 Неделя след Пасха – Петдесетница

Водещи новини Неделни проповеди
Сподели:

2021.06.20 – 10:30
(20 юни)

Автор: ставрофорен иконом Дончо Александров

Чуйте неделната проповед от Петдесетница тук:

Апостолско четиво

ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ
Глава 2: 1 – 11

1. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно.
2. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха.
3. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях.
4. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.
5. А в Иерусалим се намираха иудеи, човеци набожни, от всеки народ под небето.
6. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор.
7. И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: тия, които говорят, не са ли всички галилейци?
8. А как слушаме всички своя си роден говор?
9. Ние – партяни и мидяни, еламити и жители на Месопотамия, Иудея и Кападокия, на Понт и Асия,
10. на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошлите от Рим, както иудеи, тъй и прозелити [* Езичници, приели иудейска вяра],
11. критяни и араби, – как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела?

Евангелско четиво

ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
Глава 7:37 – 52
Глава 8: 12

37. А в последния велик ден на празника застана Иисус, издигна глас и рече: който е жаден, да дойде при Мене и да пие.
38. Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода.
39. Това каза за Духа, Когото щяха да приемат вярващите в Него; защото Дух Светий още не бе даден, понеже Иисус още не бе прославен.
40. Тогава мнозина от народа, като чуха тия думи, казваха: Този е наистина Пророкът.
41. Други казваха: Този е Христос. А други казваха: нима от Галилея ще дойде Христос?
42. Не е ли казано в Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, отдето беше Давид?
43. И тъй, у народа произлезе разпра за Него.
44. А някои от тях искаха да Го хванат, ала никой не тури върху Му ръка.
45. Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: защо Го не доведохте?
46. Слугите отговориха: никога човек не е говорил тъй, както Тоя Човек.
47. Фарисеите им отговориха: да не сте се и вие прелъстили?
48. Повярвал ли е в Него някой от началниците или от фарисеите?
49. Но тоя народ, който не знае Закона, е проклет.
50. Никодим, който бе ходил нощя при Него и беше един от тях, казва им:
51. осъжда ли нашият Закон човека, ако първом го не чуят и узнаят, какво върши?
52. Те му отговориха и рекоха: да не си и ти от Галилея? Изпитай и виж, че от Галилея пророк не се е явил.

Глава 8

12. Пак им говори Иисус и рече: Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота.