Стенопис на Господ Иисус Христос

Събота преди Рождество Христово

Благовестие
Сподели:

„А Той рече: на какво е подобно царството Божие, и на какво да го оприлича? Прилича на синапово зърно, което човек взе и посея в градината си; то израсна и стана голямо дърво, та небесните птици си виеха гнезда в клоните му. И пак рече: на какво да оприлича царството Божие? Прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. И минаваше през градове и села, като поучаваше и отиваше към Иерусалим. А някой Му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? Той им рече: подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат. След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да викате: Господи, Господи, отвори ни! и когато Той ви отвори и рече: не ви зная откъде сте, – тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Ти поучаваше. И Той ще рече: казвам ви, не ви зная откъде сте; махнете се от Мене всички, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане със зъби, кога видите Авраама, Исаака и Иакова и всички пророци в царството Божие, а себе си изгонвани навън. И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапеза в царството Божие“.
Лк.13:18–29

В самия ден на Рождество Христово Апостолът ще каже: „когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син (Единороден), Който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.“ (Гал.4:4–5).

И не само на Моисеевия закон подчини Себе Си Христос. Днес се напомня за трите най-важни закона на сътворения от Бога свят – „закона на зърното“, „закона на закваската“, „закона на тесния път“. Господ казва: „на какво е подобно царството Божие, и на какво да го оприлича?“ – И не намира нищо по-подходящо от обикновено зърно и обикновена закваска. По закона за зърното всичко идва (ражда се) на света, а по закона на закваската – всичко става (случва се) в света.

При това, по „закона на зърното“, от едно се раждат много други зърна. Но за да стане това, то трябва да премине по тесния път. Трябва да умре. Така и Авраам отначало беше самотен странник в чужда земя, ограничен от съседните племена, загубил надежда да има наследник. И той наистина умря след като вдигна нож, по повеление Божие, над своя дългоочакван син! Но от него произлезе многочислен народ, който бе заквасен и с вярата на своя праотец, и с Моисеевото законодателство, а после – и с пророческите слова. Този народ Бог поведе по тесния път на дългото робство, на четиридесетгодишно скитане в пустинята, на притеснение от жестоки съседи в обетованата земя.

И както за всичко е необходимо време, така и тук – закваската постепенно свърши своята работа. Народът се изпълваше с праведност и очакване идването на Спасителя. Чрез Девата, отгледана и възпитана от този народ, Спасителят дойде на света. От синовете на този народ Той ще бъде проповядван навсякъде. И в целия Свой земен живот, Той ще върви по тесния път – и доброволен пост, и претърпяване на омраза, и накрая – разпятие и смърт! Погребан в земята, Той ще стане зърно на новия, благодатен живот на Царството Небесно. Като закваска, Спасителят ще изпрати Дух Светий сред учениците Си, за да възраства постепенно Църквата Му от вяра във вяра. И всичко това – по тесния път!

И които си мислят, че и без тесния път може благополучно човек да се роди в света и да излезе от него, такива напразно ще хлопат на затворените двери и ще викат: „Господи, Господи, отвори ни!“ Но тогава не ще помогне нито това, че Спасителят дойде, че живя с нас, че се разпна заради нас, но ще чуем: „казвам ви, не ви зная откъде сте; махнете се от Мене всички, които вършите неправда“. Защото само „които се облягат на вярата, биват благословени заедно с верния Авраам“ ( Гал 3:9).
И така, „законът на зърното“, „законът на закваската“, „законът на тесния път“ са всеобщите закони на света. В този свят се готви да се роди Господ, за да се подчини Сам на тези закони, чрез тях да ни спаси, и още веднъж да ни ги покаже!

Превод от руски език: Валя Марчелова